Interactive tree of Abraham David Popovitz

Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Yoska Popovitz 1971
Private
-?- -?-
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Anna Popovitz 19082006
Private
Chaim Popovitz 19011902
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Frank Popovitz 19171956
Margit Klein 19162005
Private
Private
Abraham David Popovitz 18791954
Ester Blima Rubin 18811972
Meir Popovitz 18331920
Sarah -?-
Eliyahu Popovitz
-?- Rubin
-?- -?-