Interactive tree of Izrael Klein

Izrael Klein 19051944
Zsigmond Klein 18711918
Sura Feiga Veisz 18761944
Izrael Klein 1830
Eszter Kacz 18401928
Chaim Kacz
Minde Bercovics
Dovid Veisz 1930
Chaja Stern 1930